Hooked

24/07/2024

01/09/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

Ella Jones is a Welsh artist who specializes in creating interactive artworks that explore the intricacies of tactile perception, textures, and shapes. Play, curiosity, materiality, sustainability, and a deep connection to Welsh culture are central to her artistic expression.

For her artwork, ‘Hooked’, Ella was inspired by the latch hooking technique used to create fluffy, handcrafted textile art.

A person holding a fluffy green object in front of a bright purple background. The object is made of yarn and is round and long in shape. Person yn dal gwrthrych gwyrdd blewog o flaen cefndir porffor llachar. Mae'r gwrthrych wedi'i wneud o edafedd ac mae'n grwn ac yn hir o ran siâp.

Her project began as an exploration into the diverse practices surrounding upcycling and reusing fabric that exist across generations and industries in Wales. Ella visited the archives at St Fagans National Museum of History, and key Welsh textile factories such as Trefriw Woollen Mill and The Welsh Quilting Company, Anglesey.

She also collaborated with charity GIDSA, community hub Yr Orsaf, and Galeri Caernarfon to facilitate textile workshops with local communities in North Wales. The workshops spanned different age groups, fostering discussions on how various generations approach upcycling.

A close up of a person holding a blue fluffy object. The object is made of yarn and is round and long in shape.

The title plays on the technique of hooking yarn onto a mesh canvas and highlights the dedication and patience needed for this time-consuming process. The artwork was crafted with leftover yarn from workshops and donations of scrap fabric.

Join us in the Senedd to explore the artworks from 24 July – 31 August.

Images: ©Katie O’Neill ©Ella Jones

Artist o Gymru yw Ella Jones ac mae hi’n arbenigo mewn creu gwaith celf rhyngweithiol creadigol sy’n ystyried cymhlethdodau canfyddiad cyffyrddol, gwead, a siapiau. Mae chwarae, chwilfrydedd, materoliaeth, cynaliadwyedd, a chysylltiad cryf â diwylliant Cymru yn ganolog i’w mynegiant artistig.

Cafodd Ella ei hysbrydoli i greu ei gwaith celf ‘Hooked’ gan y dechneg bachyn clicied a gaiff ei defnyddio i greu celf tecstil gwlanog â llaw.

Person yn dal gwrthrych gwyrdd blewog o flaen cefndir porffor llachar. Mae'r gwrthrych wedi'i wneud o edafedd ac mae'n grwn ac yn hir o ran siâp. Dau gerflun llaw blewog o flaen cefndir du. Mae'r dwylo wedi'u gwneud yn bennaf o edafedd pinc. Mae darnau o edafedd glas golau, gwyrdd, coch a melyn hefyd yn frith o'r gwrthrychau.

Dechreuodd ei phrosiect fel archwiliad o’r gwahanol arferion cysylltiedig ag uwchgylchu ac ailddefnyddio ffabrig sy’n cael eu defnyddio gan genedlaethau a diwydiannau amrywiol yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith ymchwil, aeth Ella i’r archifdy yn Amgueddfa Werin Genedlaethol Sain Ffagan, a rhai o ffatrïoedd tecstiliau Cymru fel Melin Wlân Trefriw a’r Cwmni  Cwiltio Cenedlaethol, Ynys Môn.

Mae hefyd wedi bod yn cydweithio ag elusen GISDA, canolfan gymunedol Yr Orsaf, a Galeri Caernarfon i hwyluso gweithdai tecstiliau ar gyfer cymunedau lleol yn y Gogledd. Daeth pobl o bob oed i’r gweithdai gan ysgogi trafodaethau am agweddau cenedlaethau gwahanol tuag at uwchgylchu.

Llun agos o berson yn dal gwrthrych glas blewog. Mae'r gwrthrych wedi'i wneud o edafedd ac mae'n grwn ac yn hir o ran siâp.

Mae’r teitl yn chwarae ar eiriau ac yn cyfeirio at y dechneg o fachu edafedd ar gynfas rhwyll a hefyd at yr ymroddiad a’r amynedd sydd eu hangen i gwblhau’r dasg sy’n cymryd cryn dipyn o amser. I greu’r gwaith celf, defnyddiodd Ella edafedd dros ben o weithdai a darnau o ffabrig a gafodd yn rhodd.

Ymunwch â ni yn y Senedd i weld y gweithiau celf rhwng 24 Gorffennaf a 31 Awst.

Lluniau: ©Katie O’Neill ©Ella Jones

Share: