Land/Sea

Tir/Môr

01/06/2024

31/08/2024

Senedd Oriel & Pierhead Futures Gallery

Oriel y Senedd ac Oriel y Dyfodol y Pierhead

Sponsored by the Senedd Climate Change, Environment, and Infrastructure Committee

Mike Perry’s contemporary landscape photography opens our eyes to the conflict between human activities and the urgent need to tackle our environmental problems.

In these times of climate emergency and biodiversity loss, the artist’s work asks us to change our relationship with the natural world. Instead of melting ice-caps and burning rainforests, the artist focuses our attention on the environmental crisis at home.

A photograph showing grey and white shellfish feeding on the sole of a discarded flip flop.
Flip Flop 29, Playa Santa Maria, Havana, Cuba, 2014 © Mike Perry

Land/Sea brings together two ongoing bodies of work that have been touring Wales and internationally for a number of years.

In the ‘Land’ artworks, the artist focuses on places commonly called ‘areas of natural beauty’. Capturing settings like our national parks, Perry uses the artwork to explore man’s impact on these spaces.

Môr Plastig (Welsh for ‘plastic sea’) is a body of work that classifies objects washed up by the sea into three groupings: bottles, shoes and grids. Perry uses a high-resolution camera to capture the intriguing surface detail found on each object.

The artist lives and works in the Pembrokeshire Coast National Park, Wales.

In this photo, the artist depicts a sculpture-like form he made from agricultural plastic sheeting found in a nearby field. The sheets hang ominously over the branches of a local blackthorn tree.
Veiled Thorn, Wales, 2023 © Mike Perry
Land/Sea is a Ffotogallery Touring Exhibition.

The exhibition has been delivered in partnership with Ffotogallery and Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Header image: Field Trip, Preseli Hills, Pembrokeshire, Wales, 2019 © Mike Perry

Noddir gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith y Senedd

Mae ffotograffiaeth gyfoes Mike Perry o’r tirwedd yn agor ein llygaid i’r gwrthdaro rhwng gweithgareddau dynol, a’r angen dybryd i fynd i’r afael â’n problemau amgylcheddol.

Mewn cyfnod o argyfwng hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, mae gwaith yr artist yn gais inni newid ein perthynas â byd natur. Yn lle toddi capiau iâ a llosgi coedwigoedd glaw, mae’r artist yn hawlio ein sylw ar yr argyfwng amgylcheddol sydd ar ein haelwyd.

Llun sy’n dangos pysgod cregyn llwyd a gwyn yn bwydo ar wadn fflip fflop a daflwyd.
Fflip-fflop 29, Playa Santa Maria, Hafan, Ciwba, 2014

Mae Tir/Môr yn dwyn dau gorff parhaus o waith ynghyd, gyda’r  naill a’r llall wedi bod ar daith yng Nghymru, ac ar y llwyfan rhyngwladol, ers nifer o flynyddoedd.

Yn y gweithiau celf ‘Tir’, mae’r artist yn canolbwyntio ar leoedd a elwir yn gyffredin yn ‘ardaloedd o harddwch naturiol’. Gan bortreadu lleoliadau fel ein parciau cenedlaethol, mae Perry yn defnyddio’r gwaith celf i archwilio’r effaith ddynol ar y mannau hyn.

Corff o waith yw Môr Plastig sy’n gosod gwrthrychau sy’n cael eu golchi i’r lan gan y môr mewn tri grŵp: Poteli, esgidiau a gridiau. Mae Perry yn defnyddio camera cydraniad uchel (neu high-resolution) i ddal y manylion arwyneb diddorol a geir ar bob gwrthrych.

Mae’r artist yn byw ac yn gweithio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn y ffotograff hwn, mae’r artist yn darlunio ffurf gerfluniol ei natur a grëwyd ganddo o gynfasau plastig y cafwyd hyd iddynt mewn cae cyfagos. Mae naws fygythiol i’r cynfasau sy’n hongian dros ganghennau ddraenen ddu leol.
Draenen Dan Orchudd, Cymru, 2023

Mae Tir/Môr yn arddangosfa deithiol Ffotogallery.

Cyflwynwyd yr arddangosfa mewn partneriaeth â Ffotogallery ac Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Llun pennawd: Taith Maes, Bryniau Preseli, Sir Benfro, 2019 © Mike Perry

Share: