The Welsh Youth Parliament: Building the Future Together

Senedd Ieuenctid Cymru: Adeiladu’r Dyfodol Gyda’n Gilydd

24/02/2024

18/05/2024

Senedd Oriel

Oriel y Senedd

The Welsh Youth Parliament held its first election in 2018. It is a platform to amplify the voices of young people on the issues important to them. This exhibition looks at the work of the second Welsh Youth Parliament.

What do we want to see change?

Our recommendations were put forward to the Welsh Government in our three reports, ‘Sustainable Ways’, ‘Young Minds Matter’ and ‘My School Day’. In this exhibition you’ll find out about these issues – things that we, and other young people in Wales care about.

Cynhaliodd Senedd Ieuenctid Cymru ei hetholiad cyntaf yn 2018. Mae’n llwyfan i godi lleisiau pobl ifanc ar y materion sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’r arddangosfa hon yn edrych ar waith ail Senedd Ieuenctid Cymru.

Beth ydym ni eisiau ei weld yn newid?

Cyflwynwyd ein hargymhellion i Lywodraeth Cymru yn ein tri adroddiad, ‘Ffyrdd Gwyrdd’, ‘Meddyliau Iau o Bwys’ a ‘Fy Niwrnod Ysgol’. Yn yr arddangosfa hon, byddwch yn dod i wybod am y materion hyn – pethau sy’n bwysig i ni, a phobl ifanc eraill yng Nghymru.

Share: