City Stories: Ffotograffau o Gaerdydd 1969-1977 / City Stories: Photographs of Cardiff 1969-1977

Noddir gan Elin Jones AS

Cafodd ffotograffau Pete Davis o’r Sblot eu tynnu ar adeg pan oedd y gwaith dur yn cau ac roedd yr ardal yn cael ei hailddatblygu.

Wedi’i fagu yn y Sblot, dychwelodd Pete i’r ardal nifer o droeon i gipio’r amgylchedd:

“Yn ymwybodol o’r newidiadau mawr iawn […], byddwn yn cofnodi’r bywyd stryd a dirywiad graddol y dirwedd drefol”

Y tu hwnt i’r Sblot, roedd y ddinas ehangach yn newid hefyd. Yn dilyn y cyfnod wedi’r rhyfel, roedd Caerdydd yn datblygu seilwaith newydd a drawsnewidiodd y ffordd roedd pobl yn llywio ac yn defnyddio’r ddinas.

Dros hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae ffotograffau Pete yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd newydd fyfyrio ar gyfnod a lle a newidiodd yn weledol ac yn ddiwylliannol.

………

Sponsored by Elin Jones MS

Pete Davis’ photographs of Splott were taken at a time when the steelworks was closing and the area was being redeveloped.

Having grown up in Splott, Pete returned to the area on numerous occasions to capture the environment:

“Conscious of the very major changes […] I would record the street life and the gradual decay of the urban landscape”

Beyond Splott, the wider city was also changing. Coming out of the post-war era, Cardiff was developing a new infrastructure which transformed the way people navigated and utilised the city.

Over fifty years later, Pete’s photographs give new audiences the opportunity to reflect on a time and place that changed both visually and culturally.